Detoxifierea celulară | Interviu cu Dr. Peter Molleney, Fondator și CEO Wegamed

Detoxifierea celulară | Interviu cu Dr. Peter Molleney, Fondator și CEO Wegamed


[RO]


Avem un dispozitiv care se numește MedMatrix, care reprezintă o combinaţie de electroterapie și biorezonanţă, iar în felul acesta putem mobiliza și neutraliza toxinele.Dr. Molleney, fondatorul și CEO al companiei de tehnologie medicală Wegamed a lansat un nou concept în ceea ce privește metode inovative de scanare și terapie cu ajutorul tehnologiei medicale. Ne poţi spune, te rog, mai multe despre experienţa ta medicală și momentul în care ai decis să integrezi experienţa medicinei complementare în cunoașterea și practica ta medicală? 

Am vrut să aduc împreună cunoștinţele medicinei convenţionale cu cele ale medicinei complementare după ce a studiat osteopatia, chiropractica, medicina tradiţionala chineză și psihoterapia, iar acest lucru l-am putut face lucrând pentru o companie din sudul Germaniei, denumită Vega Medicine. La început, mi-am cumpărat propriile echipamente și am lucrat mai mult de 17 ani în cadrul acestei companii, iar în 2007 am cumpărat toate drepturile asupra companiei, făcând astfel posibilă intenţia mea de a eficientiza practicile medicale cu ajutorul tehnologiei. În ultimii 5 ani, am schimbat într-o oarecare măsură perspectiva medicală și am creat un centru de competenţă cu focus pe detoxifiere, pentru că experienţa de peste 30 de ani acumulată în propria clinică ne-a arătat că cei mai mulţi oameni întâmpină probleme atunci când vine vorba despre eliminarea toxinelor, astfel că au nevoie de suportul nostru medical.


Ce ne puteţi spune despre această tehnologie inovativă de detoxifiere? Care este princpiul de funcţionare? 

Sunt medic, am studiat medicina complementară și convenţională și vin din domeniul sportului de performanţă. Acesta este și unul dintre motivele pentru care am fost în căutarea unei tehnologii pe care să o pot folosi atât pentru prevenţie, dar și pentru a depista viitoarele boli. În acest sens am dezvoltat un instrument pentru diagnoză care are la bază electrostimularea dintr-un punct în altul al corpului. Atunci când electricitatea poate trece prin corp dintr-un punct în altul este în regulă, dar în cazul în care acesta nu poate trece, ceva este în neregulă. Cam acesta este principiul.


Care este diferenţa între abordarea medicinei convenţionale și cea a medicinei complementare? 

Diferenţa dintre medicina clasică și ceea ce facem noi este că noi analizăm corpul funcţional, nu corpul bolnav. Pentru că ori de câte ori mergi la medic, o faci pentru că ești bolnav sau există o problemă, iar atunci când nu întâmpini aceste probleme, ţi se spune că ești sănătos. Noi facem exact opusul. Atunci când electricitatea nu poate trece prin corp, spunem că nu ești sănătos. Analizăm, iar terapia pe care o efectuăm este cea care ajută să te aducă în punctul în care acea energie să poată trece prin corp. În medicina chinezească, dacă acest lucru nu se întâmplă, se folosesc ace care să facă energia să traverseze. Bineînţeles, nu funcţionăm după această filozofie, dar lucrăm pe partea fizică. Avem un dispozitiv care se numește MedMatrix, care reprezintă o combinaţie de electroterapie și biorezonanţă, iar în felul acesta putem mobiliza și neutraliza toxinele.
Puteţi împărtăși cu noi experienţa cu cele două mari echipe de fotbal: AC Milan și echipa naţională de fotbal a Ungariei? Ce anume aţi făcut pentru ei? Cum i-aţi ajutat? 

Dr. Peter Molleney este fost salvamar, înotător și jucător profesionist de fotbal. Venind eu însumi din domeniul sportiv, acum câţiva ani am fost contactat de echipa AC Milan pentru un control medical a doi jucători. După verificare, le-am spus celor doi că vor suferi accidentări, iar după două luni de la predicţie, jucătorii s-au accidentat exact așa cum le-am spus, iar acela a fost momentul în care am început să construiesc un aparat special destinat acestei echipe de fotbal, pe care să-l folosească pentru medicina preventivă; am împărţit jucătorii în două grupuri, primul a urmat protocolul nostru de detoxifiere și antrenament, iar al doilea grup a urmat vechile protocoale. După două luni, jucătorii din primul grup nu s-au accidentat deloc, în timp ce al doilea grup a avut aceleași probleme ca și în trecut; toată echipa a urmat apoi conceptul nostru și astfel au reușit să câștige Liga Campionilor, devenind prima echipa care a câștigat acest trofeu cu cei mai în vârstă jucători – cred că este cel mai bun rezultat pe care îl poate avea cineva. În prezent colaborăm cu FIFA Ungaria, iar acest lucru presupune scanarea și verificarea tinerilor jucători pentru a identifica nivelul de stres, astfel încât stilul lor de viaţă să se schimbe înainte să sufere accidentări, așa că este o colaborare cu focus pe prevenţie.


Ne puteţi spune mai multe despre aparatele folosite în cadrul acestor tehnici? 

În acest concept, folosim mai multe tipuri de aparate. Unul este utilizat pentru scanare, se numește Check Medical. Cu ajutorul lui, în 8 minute scanăm întregul corp, identificând care este capacitatea de reglare a organismului, însă cel mai important aspect este capacitatea de detoxifiere a organelor. Atunci când organele nu funcţionează cum trebuie (și asta este valabil în peste 80% din cazuri), putem oferi suport în procesul de detoxifiere, iar în acest caz folosim cele două aparate de terapie împreună: Med Matrix și Detox FootBath.


Aparatele sunt testate și aprobate din punct de vedere medical? 

Desigur. Toate aparatele sunt dispozitive medicale, au certificări la nivelul Uniunii Europene, suntem foarte mândri că am primit și cea mai recentă certificare în urmă cu două săptămâni.


Știm că aţi înfiinţat centre de competenţă în întreaga lume, sunt clinici care urmează conceptul și folosesc tehnologia Wegamed pentru investigaţii și terapie. Veţi înfiinţa un astfel de centru și în România? 

În ceea ce privește centrele de detoxifiere existente deja în Europa, primul a fost deschis în sudul Germaniei, dar am fondat și altele în SUA, în India, iar acum ne îndreptăm atenţia către România, unde am descoperit un partener ideal pentru a înfiinţa primul centru de detoxifiere și resetare celulară cu tehnologia medicală Wegamed.
Cine este partenerul Wegamed din România? 

În România, pentru început, vom deschide un centru de detoxifiere. Obiectivul nostru pe termen lung este să înfiinţăm aici un centru de competenţă medicală, care va fi construit în cadrul unei companii deja existente, iar din acel moment vom avea un centru de competenţă foarte bine pregătit care va integra cu succes perspectivele medicinei convenţionale cu cele ale medicinei complementare și care va putea asista centrele de detoxifiere în acest proces. Partenerul nostru din România este clinica de detoxifiere și resetare celulară Quantica720. În urma unei pregătiri intense desfășurată pe parcursul acestui an cu echipa medicală a clinicii Quantica 720, care are deja experienţă în procesul de detoxifiere, va deveni în acest an centru de competenţă medicală Wegamed. Ne cunoaștem de mult cu fondatorul ei, Bogdan Prăjișteanu, care a adus în România echipamente de medicină energetică din Germania și Elveţia care acţionează la nivel celular și acesta este unul din motivele pentru care sunt aici. Am susţinut în Germania și în România training-uri de folosire a aparatelor pentru toată echipa, pentru ca oamenii să poată beneficia de experienţa noastră completă, astfel încât efectul (n.r. terapiilor) să fie resimţit pe o perioadă îndelungată. În luna octombrie desfășurăm în Germania încă un seminar internaţional intensiv de 5 zile pentru consolidarea cunoștinţelor medicale, precum și prezentarea de cazuri rezolvate în toate ţările în care suntem prezenţi.
[EN]


Interview with Dr. Peter Molleney - Founder and CEO of Wegamed company on cellular detoxification


Dr. Molleney, founder and CEO of the Wegamed Medical Technology Company, has launched a new concept for innovative scanning and therapy methods using medical technology. Can you please tell us more about your medical experience and the moment  you decided to integrate the complementary medicine experience into your medical knowledge and practice?

I wanted to bring together the knowledge of conventional medicine and complementary medicine after studying osteopathy, chiropractic, traditional Chinese medicine and psychotherapy, and I could do this for a southern German company called Vega Medicine. At the beginning, I bought my own equipment and I worked for more than 17 years at this company, and in 2007 I bought all the rights to the company, thus making it my intention to streamline medical practices with the help of technology. Over the past 5 years, we've changed the medical perspective to some extent and created a competence center focusing  on detoxification, because over 30 years of experience in our own clinic revealed that most people have problems then when it comes to eliminating toxins, so they need our medical support.


What can you tell us about this innovative detoxification technology? What is its working principle?

I am a physician, I have studied complementary and conventional medicine and come from the field of sports performance. This is one of the reasons why I was looking for a technology that I can use both for preventive purposes , but also to detect future illnesses. Following this idea, we have developed a diagnostic tool that is based on electro-stimulation from one point to another in the body. When electricity can pass through the body from one point to another everything is fine, but if it can not pass, then something is wrong. This is the principle.


What is the difference between conventional and complementary medicine perspectives?

The difference between classical medicine and what we do is that we analyze the functional body, not the diseased body. Because whenever you go to a doctor, you do it because you are sick or there is a problem, and when you do not encounter these problems, you are told that you are healthy. We do the opposite. When electricity can not pass through the body, we say that you are not healthy. We analyze, and the therapy we are doing is one that helps bring you to the point where that energy can pass through your body. In Chinese medicine, if this does not happen, needles are used to make the energy pass through. Of course, we do not follow this philosophy, but we were working on the physical side. We have a device called MedMatrix, which is a combination of electrotherapy and bioresonance, this way we can mobilize and neutralize toxins.


Can you share the experience you had with the two famous football teams: AC Milan and the National Football team of Hungary? What did you do for them? How did you help them?

Dr. Peter Molleney is a lifeguard, swimmer and professional football player. Becoming myself in the sport field, a few years ago I was contacted by the AC Milan team for a two-player medical check-up. After checking, I told the two of them that they would suffer injuries and two months after the prediction, the players were injured exactly as I said, and that was the time when I started to build a specially designed device of this football team, to be used for preventive medicine; we divided the players into two groups, the first followed our detoxification and training protocol, and the second followed the old protocols. After two months, players in the first group did not get injured at all, while the second group had the same problems as in the past; the whole team then followed our concept and thus managed to win the Champions League, becoming the first team to win this trophy having the older players - I think it is the best result anyone can have. We are currently working with FIFA Hungary, and this involves scanning and checking young players to identify the level of stress in their lives and to offer them the best medical support and recommendations before suffering any injuries, so it's a collaboration with rather focusing on prevention.


Can you tell us more about the machines used in these techniques?

In this concept, we use several types of devices. One is used for scanning and it is called Check Medical. With its help, we scan the entire body within eight minutes, identifying the body's ability to regulate, but the most important aspect is the ability to detoxify the organs. When the organs do not work properly (and this is true in over 80% of cases), we can support the detoxification process, and in this case we use the two therapy devices together: Med Matrix and Detox FootBath.


Are the devices tested and medically approved?

Of course.  All appliances are medical devices, they have EU certifications, we are very proud to have received the latest certification two weeks ago.


We know that you have established competence centers around the world, are clinics that follow the concept and use Wegamed technology for investigations and therapy. Will you set up such a center in Romania?

As for detoxification centers already existing in Europe, the first one was opened in southern Germany, but we also founded others in the USA, in India, and now we turn our attention to Romania, where we found an ideal partner to establish the first cellular detox and reset center  using Wegamed medical technology.


Who is Wegamed's partner in Romania?

In Romania, for the beginning, we will open a detoxification center. Our long-term goal is to establish here a medical competence center that will be built within an existing company, and from that moment on we will have a well-prepared competence center that will successfully integrate the perspectives of conventional medicine with those of complementary medicine that can assist detox centers in this process. Our partner in Romania is Quantica 720 cellular detox and reset clinic. Following intense training this year with the medical team of Quantica 720 clinic, which has already experienced detoxification, will become the Wegamed Medical Center this year. We are well acquainted with its founder, Bogdan Prajisteanu, who brought to Romania energy medicine equipment from Germany and Switzerland, actioning on a cellular level and this is one of the reasons why I am here. We have held in Germany and in Romania equipment session trainings for the whole team so that people can benefit from our full experience and that the effect of the therapies will be felt for a long time. In October, we are organizing an intensive 5-days international seminar in Germany to strengthen medical knowledge, as well as presenting resolved case studies in all countries that we exist in.


Comentarii

Mai multe

Flori de IE va defila în Cuba de Ziua Națională a României

Flori de IE va defila în Cuba de Ziua Națională a României

Iata care sunt beneficiile unui ceai hepatic!

Iata care sunt beneficiile unui ceai hepatic!

Care este cea mai buna firma de curatenie din sectorul 4?

Care este cea mai buna firma de curatenie din sectorul 4?

Cum se explica succesul modelelor incepatoare intr-un studio de videochat?

Cum se explica succesul modelelor incepatoare intr-un studio de videochat?

Cele mai bune alimente pentru stimularea sistemului imunitar. Află care sunt acestea de la medicul Șerban Damian.

Cele mai bune alimente pentru stimularea sistemului imunitar. Află care sunt acestea de la medicul Șerban Damian.

NLP Practitioner - Mai mult decât un curs de dezvoltare personală, un proces de transformare complet.

NLP Practitioner - Mai mult decât un curs de dezvoltare personală, un proces de transformare complet.

#CalvinKlein – Descoperă Colecția Toamna Iarna 2021

#CalvinKlein – Descoperă Colecția Toamna Iarna 2021

Întinerire vizibilă cu tratamentul bioregenerator Profhilo

Întinerire vizibilă cu tratamentul bioregenerator Profhilo

Blondul împotriva umbrei sale, de Leonida Neamțu

Blondul împotriva umbrei sale, de Leonida Neamțu

Bijuteriile personalizate- cadoul perfect pentru un Crăciun cu adevărat fericit!

Bijuteriile personalizate- cadoul perfect pentru un Crăciun cu adevărat fericit!

Cele mai citite

Ce să mănânci când ești răcit

Ce să mănânci când ești răcit

Terapia durerii - extracorporeal shockwave therapy

Terapia durerii - extracorporeal shockwave therapy

Cum îți dai seama că trăiești cu un psihopat

Cum îți dai seama că trăiești cu un psihopat

Sănătatea începe din celulă

Sănătatea începe din celulă

Exploziile emoționale - 6 aspecte esențiale despre ce sunt și cum să acționăm, oferite de psihologul american Albert J. Bernstein

Exploziile emoționale - 6 aspecte esențiale despre ce sunt și cum să acționăm, oferite de psihologul american Albert J. Bernstein

De ce doare capul și cum te tratezi

De ce doare capul și cum te tratezi

Meditația, periculoasă pentru sănătatea psihică

Meditația, periculoasă pentru sănătatea psihică

Obținerea unui zâmbet perfect de Crăciun

Obținerea unui zâmbet perfect de Crăciun

Fecalele pisicilor, vinovate pentru schizofrenie

Fecalele pisicilor, vinovate pentru schizofrenie

Totul despre albirea dinților

Totul despre albirea dinților